Valberedning

Valberedning inför årsstämma på Diagonal Bio 2024

Valberedning ska utses senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som ska bestå av representanter från bolagets tre största aktieägare per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.

Valberedningen inför ordinarie årsstämma 2024 består av:

Peter Nilsson

Ordförande
Eget innehav

Kushagr Punyani

Eget innehav

Andreas Nyberg

Eget innehav

Kerstin Åkesson Jakobsson

Adjungerad, styrelseordförande Diagonal Bio AB

Samtliga i valberedningen nås via email: valberedning@diagonalbio.com

Kontakta Diagonal Bio AB

Karin Wehlin
Tillförordnad VD, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 770 305 24 88
kw@diagonalpharma.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se