Investor Relations

Inbjudan till teckning av aktier

Teckningsperiod 1-15 december 2022

Introduktion av Diagonal Bio

Diagonal är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar.

Bolaget, med säte på Medicon Village i Lund, grundades 2020 med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. Teknologin bakom Panviral gör det möjligt att genomföra flera tester på samma gång på en testplatta. Det förväntas att testresultat kan fås inom 10 till 15 minuter.

Trots den korta verksamhetshistoriken har Bolaget nått flera viktiga milstolpar. Utöver erhållna partnerskap, tre patentansökningar (en patentfamilj) har Bolaget tagit viktiga steg mot framtida potentiella marknader och kunder. Diagonal har för avsikt att kommersialisera snabba och mycket anpassningsbara produkter för nischer med betydande behov och möjliggöra storskalig precisionsdiagnostik för alla typer av patogen.

Bolaget avser accelerera tempot i utvecklingen och genomför därför förevarande kapitalisering i syfte att finansiera vidare utveckling av plattformen och planerad marknadslansering under 2022. Därefter planerar Diagonal att skala upp produktionen och gå bredare med plattformen för att tillse att den bästa möjliga testningen finns tillgänglig för den stora massan.

De två huvudsakliga områden Diagonal avser möta är snabba cocktails för sjukvården, d.v.s. möjlighet att påvisa flera patogen samtidigt för samma patient, vilket radikalt förbättrar effektivitet för sjukvården. Ett exempel är att i realtid under vårdcentralsbesök kunna påvisa om en förkyld patient har en bakteriell eller virusorsakad sjukdom, samt vilket specifikt virus eller vilken bakterie som är orsak. Det andra området innebär möjliggörande av den snabbaste och mest kostnadseffektiva tillförlitliga testplattformen för masstestning.

De plattformar som används för dessa ändamål idag är antingen långsamma och kostsamma som PCR eller har mycket dålig prestanda som exempelvis antigen-tester.

Pressmeddelanden

Idag inleds teckningsperioden i Diagonal Bio AB:s företrädesemission av aktier

Icke-regulatorisk pressrelease

Idag, den 1 december 2022, inleds teckningsperioden i Diagonal Bio AB:s (“Diagonal” eller “Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 15 december 2022. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering.

Läs mer

Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 24 november 2022

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 24 november 2022 är sista dag för handel i Diagonal Bio AB:s (”Diagonal” eller ”Bolaget”) aktie med rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 23 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med imorgon den 25 november 2022 och avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 28 november.

Läs mer

Diagonal Bio AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av aktier

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 24 november 2022, informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds torsdagen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Diagonal Bio AB

Regulatorisk pressrelease

Idag, den 23 november 2022, hölls extra bolagsstämman i Diagonal Bio AB, org. nr. 559248-8984. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk pressrelease

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) offentliggjorde idag sin delårsrapport för de första nio månaderna 2022.

Läs mer

Styrelse

Eva Nilsagård

Styrelseordförande sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Eva Nilsagård är civilekonom och Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Nilsagård har lång och gedigen erfarenhet av seniora befattningar inom finans, strategi och affärsutveckling från medicintekniska bolag samt bland annat Volvo och Astra Zeneca-koncernen. Nilsagård är diplomerad styrelseledamot och ordförande från Michaël Berglund Board Value.

Övriga pågående uppdrag: VD och grundare av Nilsagård Consulting, styrelseledamot Bufab AB, Addlife AB, Svensk Exportkredit AB, Irras AB, Xbrane Biopharma AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Nanexa AB samt eEducation Albert AB. Styrelseordförande i Spermosens AB

Innehav i Bolaget: 41 904 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kerstin Åkesson Jakobsson

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt företagsledning och affärsutveckling. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB samt vice VD för Medicon Village. Jakobsson har även gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.

Övriga pågående uppdrag: VD för Kongsberg Beam Technology AS och Medicon Village Innovation AB. Styrelseordförande i ProstaLund AB, Nordisk Medicin & Teknik AB och Krakesson AB. Styrelseledamot i Oncodia AB, Queen Invest, Glycorex Transplantation AB, SmiLe INCUBATOR AB samt styrelsesuppleant i GODD AB.

Innehav i Bolaget: 3 809 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Edvard Hall

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2021

Bakgrund och utbildning: Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp och driva bolag inom hållbarhetssektorn. Hall har även en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of Economics.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bioextrax AB (publ), styrelseordförande för Parlametric AB, Könvyes Invest AB och Moretail AB.

Innehav i Bolaget: 210 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Ja / Ja

Kushagr Punyani

Styrelseledamot

I styrelsen sedan: 2020

Bakgrund och utbildning: Kushagr Punyani är utbildad inom mikrofluidik och biosensorer. Punyani har varit medgrundare till ett flertal startups inom tech-branschen vid sidan av sin roll som CSO i Spermosens AB, som arbetar med diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Spermosens AB och Punyani Labs AB.

Innehav i Bolaget: 1 876 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning / Bolagets större aktieägare: Nej / Nej

Revisor

Mazars, Revision

Scheelevägen 17
223 63 Lund
Sweden

Ledande befattningshavare

Jack Egelund Madsen

VD sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Jack Egelund Madsen har en PhD i Bioteknologi från Köpenhamns universitet och har även studerat Business Administration vid Copenhagen Business School. Egelund har många års erfarenhet från ledningsarbete på företag inom branschen.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: 5 236 aktier samt 160 020 kvalificerade personaloptioner.

Per Heander

CFO sedan 2021

Bakgrund och utbildning: Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic, Bomill och Benchtell AB. Heander har även 10 års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Gand AB, styrelseledamot och VD i Treeridge AB samt styrelsesuppleant i Fyra X Invest AB.

Innehav i Bolaget: 20 951 aktier.

Andreas Nyberg

CSO och grundare sedan 2020

Bakgrund och utbildning: Andreas Nyberg är en erfaren och dynamisk forskare med djup kunskap inom både diagnostik, inflammation, immunitet och cancerbiologi. Nyberg har lång erfarenhet inom medicinteknik. Han innehade under flera år en vetenskaplig nyckelroll i Immunovia AB i Lund – ett start-up-bolag inom precisions-diagnostik med fokus på bukspottkörtelcancer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alvo Pharma AB och Nyberg Exploration AB.

Innehav i Bolaget: 854 000 aktier och kapital privat i Bolaget.

Kontakta

Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com

Certifierad rådgivare

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
www.skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö