Valberedning

Valberedning inför årsstämma på Diagonal Bio 2023

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska utseende av valberedning ske senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som ska bestå av representanter från bolagets tre största aktieägare per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningens förslag skall presenters i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.

Valberedningen inför ordinarie årsstämma 2023 är utsedd och består av:

Kushagr Punyani

Ordförande
Eget innehav

Johan Källstrand

Representerar Acantor Holding AB

Astrid Friborg

Representerar Andreas Nyberg

Eva Nilsagård

Adjungerad, ordförande Diagonal Bio AB

Kontakta valberedningen: valberedning@diagonalbio.com

Kontakta Diagonal Bio AB

Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalbio.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se